Zabijamy strach ! Skocz z nami na BUNGEE ! Najlepszy sposób na zresetowanie stersu !
6
 

HOME

O NAS

HISTORIA BUNGEE

GDZIE SKACZEMY

JAK DOJECHAĆ

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA


DLA FIRM

RAFTING

CENNIK

REGULAMIN
SKOKÓW

Video & FOTO

KONTAKT

CLUB BUNGEE
 & Sportów eXtremalnych


 

Regulamin konkursu na projekt koszulki "skoki na bungee"
Organizator i przedmiot konkursu

1. Organizatorem jest "Mountain Beskidy".
2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koszulki, nawiązującej do uprawiania sportów eXtremalnych w szczególności: bungee, raftingu, wspinaczki itp.

Uczestnicy konkursu
3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby indywidualne.

Warunki uczestnictwa
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu.

Wymagania projektu
5. Na konkurs można zgłosić dwa projekty
6. Projekt może być w formacie wektorowym , rastrowym (jpg, tif, rozdzielczość min. 300 dpi) lub w technikach tradycyjnych.
7. Projekt musi być jedno- lud dwukolorowy na monochromatycznym tle.

Sposób i termin dostarczenia prac
8. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018, zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2018 r.
9. Autorzy zgłaszają swoje prace do udziału w konkursie poprzez ich nadesłanie na adres: info@skokinabunge.pl lub tradycyjną pocztą na adres:
"Extreme Sport" - Zbigniew Śliwiński ul. 3 Maja 100, 34-381 Przybędza k/Żywca Poland.

Ocena projektów
10. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową 3 Maja 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.skokinabunge.pl
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 maja 2019 roku - miejsce i godz. wręczenia nagród będzie podana na stronie www.skokinabunge.pl.

Nagroda
11. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę "eXtremalny weekend w Beskidach" dla dwóch osób (noclegi, wyżywienie, atrakcje), drugie i trzecie miejsce - skok na bungee + rafting.
Dla wszystkich nagrodzonych dodatkowo specjalne nagrody od sponsorów konkursu. (m.in. pamiątkowe dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe).

Prawa autorskie
12. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich
13. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi oraz prawa do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przez Organizatora,
m.in.: możliwość modyfikacji projektu, w szczególności w celu dostosowania go do wydruku.

Postanowienia końcowe
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
15. Wszelkie zmiany w regulaminie będą zamieszczane na stronie www.skokinabunge.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt koszulki "skoki na bungee"

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do
projektu na Organizatora konkursu na projekt koszulki "skoki na bungee" w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

…………………… ………………………….

(data) (czytelny podpis)

Oświadczam, że przekazany projekt nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i nie
narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr
24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

 

 

 

 C 2015     Mountain Beskidy       webmaster: Zbigniew Śliwiński  e-mail: info@skokinabunge.pl